LITERATURA 

 1. Anusiewicz J., Skawiński J., Kilka uwag o potoczności. Z prac nad Podręcznym słownikiem polszczyzny potocznej, „Poradnik Językowy” 1992/3, s. 208–216. 
 2. Apresjan J.D., Z warsztatu leksykografa, Warszawa 2012.
 3. Bańko M., Budowa haseł, Zawartość słownika [w:] Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, t. 1–2. Warszawa 2000, s. VIII‒LV.
 4. Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa 2001.
 5. Bańko M., O tzw. prozodii semantycznej i jej opisie w słownikach [w:] Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008, s. 151‒161.
 6. Bańko M., Jedność w wielości. Cechy konstytutywne i typologiczne słowników, „Poradnik Językowy” 2010/4, s. 5‒25.
 7. Bańko M., Obrazy Google jako źródło informacji lingwistycznej [w:] Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, red. W. Chlebda. Opole 2013, s. 73‒84.
 8. Bańko M., Za mało czy dość? Dylemat leksykografa w dobie rewolucji informacyjnej (na przykładzie słowników frazeologicznych) [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek, Poznań 2013, s. 9‒16.
 9. Bańko M., Burzyński J., Czeszewski M., Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Uwagi do uwag, „Poradnik Językowy” 2015/7, s. 120‒121.
 10. Bańko M., Karaś H. (red.), Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, Warszawa 2018.
 11. Bańko M., Z historii antyleksykografii, Warszawa 2020.
 12. Bańko M., Decyk-Zięba W., Rudnicka E. (red.), Leksykografia w różnych kontekstach, Warszawa 2020.
 13. Bartmiński J. (red.), Konotacja, Lublin 1988.
 14. Bartmiński J., Tokarski R., O definicjach i definiowaniu, Lublin 1993.
 15. Batko-Tokarz B., Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego [w:] Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008, s. 31–48.
 16. Batko-Tokarz B., Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego – teoria, praktyka, leksykografia, Kraków 2019.
 17. Bąba S., Liberek J., O sposobach pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej polszczyzny [w:] tychże, Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego, Poznań 2011, s. 75–85.
 18. Bielińska M., Status i istota leksykografii. Stanowiska i kontrowersje, „Polonica” 2019/39, s. 111‒148.
 19. Bielińska M. (red.), Leksykografia. Słownik specjalistyczny, Kraków 2020.
 20. Bogusławski A., Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny, Warszawa 2008.
 21. Bogusławski A., Danielewiczowa M., Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa 2005.
 22. Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa 1993.
 23. Burkacka I., Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń, „Linguistica Copernicana” 2010/2, s. 229–240.
 24. Burkacka I., Czy polszczyznę mogą wzbogacić nowe typy struktur słowotwórczych?, „LingVaria” 2013/2, s. 113–135.
 25. Buttler D., Neologizm i terminy pokrewne, „Poradnik Językowy” 1962/5, s. 239–244.
 26. Buttler D., Neologizmy potoczne powojennej polszczyzny, „Przegląd Humanistyczny” 1977/12, s. 99–105.
 27. Buttler D., Powojenne innowacje w polskim zasobie słownym, „Przegląd Humanistyczny”, 1978/5, s. 55–67.
 28. Buttler D., Powojenne ekspresywizmy polskie, „Prace Filologiczne” 1979/29, s. 85–90.
 29. Buttler D., Tendencje rozwojowe w zasobie słownym powojennej polszczyzny [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, red. H. Kurkowska, Warszawa 1981, s. 187–219.
 30. Chlebda W. (red.), Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, Opole 2013.
 31. Chlebda W., Od tematycznego frazeologicznego słownika przekładowego do alfabetycznego słownika par przekładowych [w:] Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego(z. 1–5), red. W. Chlebda 2014, Opole, s. 9–67.
 32. Chlebda W., Reprodukowalność, reprodukcja, reprodukty [w:] W. Chlebda, J. Tarsa (red.), Frazeologia a reprodukowalność w teorii i praktyce komunikacyjnej. Problemy – metody analizy – opis, Białystok 2020, s. 27–51.
 33. Chruścińska K., O formacjach potencjalnych i okazjonalizmach [w:] M. Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 69–79.
 34. Dębowiak P., Ostrowski B., Waniakowa J., Etymologia w Wielkim słowniku języka polskiego PAN [w:] Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, red. M. Bańko i H. Karaś, Warszawa 2018, s. 31–42.
 35. Dolar K., Les dictionnaires collaboratifs en ligne, des objets métalinguistiques profanes, „Les Carnets du Cediscor” 2018, nr 14. <URL : http://journals.openedition.org/cediscor/1161>.
 36. Doroszewski W., Geneza i charakter słownika [w:] Słownik języka polskiego, t. 1, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958, s. XIII‒XLIII.
 37. Doroszewski W., W obiektywie „Obserwatorium Językowego”, „Poradnik Językowy” 1971/9, s. 549–555.
 38. Dubisz S., Kwalifikatory w słowniku – problem nie tylko leksykograficzny, „Prace Filologiczne” 2011/60, s. 99‒108.
 39. Dziamska-Lenart G., Filiciński P., Nowa frazeologia publicystyczna, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2016/31, s. 11–25.
 40. Engelking A., Markowski A., Weiss E., Kwalifikatory w słownikach – próba systematyzacji, „Poradnik Językowy” 1989/5, s. 300–309.
 41. Fedorowicz A., Regularna polisemia rzeczownika w słownikach [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2007, s. 73–90.
 42. Filiciński P., Sposoby pomnażania współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2010, s. 21–32.
 43. Filiciński P., Innowacje frazeologiczne w świetle danych korpusowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2018, t. 18. z. 2, s. 9–19.
 44. Gajda S., System odmian i jego dynamika rozwojowa [w:] tenże (red.) Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. nauk. S. Gajda, Opole 2001, s. 207–219.
 45. Gębka-Wolak M., Między leksyką a składnią, czyli o specyficznych właściwościach gramatycznych wyrażeń typu gdzie on nie mieszkał, celnik jak nie wrzaśnie, ja ci porzucam, kupców a kupców [w:] Dyskursy trzeciego tysiąclecia 2, red. E. Pajewska, Szczecin 2013, s. 71–87.
 46. Górski R.L., Baza materiałowa, cytowanie, źródła i korpus dla Wielkiego słownika języka polskiego [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2007, s. 23–28.
 47. Grabias S., O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo,Lublin 1981.
 48. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.
 49. Grochowski M., O wyróżnianiu jednostek opisu semantyki leksykalnej, „Sborník Prací Filosofické Fakulty Brněnské University” 1981/29, s. 31–37.
 50. Grochowski M., Podstawowe zasady definiowania wyrażeń w słowniku jednojęzycznym [w:] Wokół słownika współczesnego języka polskiego, red. W. Lubaś, Wrocław 1988, s. 45–62.
 51. Grochowski M., Założenia ogólne opisu tzw. wyrażeń funkcyjnych w Wielkim słowniku języka polskiego [w:] Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008, s. 11–22.
 52. Guide de néologie términologique, Berne 2014.
 53. Hącia A., Kłosińska K., Łachnik J., Pędzich B., Słownik polskich neologizmów w Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego [w:] Dialog z Tradycją, tom IX, Językowe świadectwa przemian społecznych i kulturowych, red. E. Horyń, E. Młynarczyk, Kraków 2021, s. 109–130.
 54. Hącia A., Kłosińska K., Łachnik J., Pędzich B., Problemy metodologiczne związane z opisem nowych jednostek języka na przykładzie słownika neologizmów (OJ UW) [w:] Dialog z Tradycją, tom IX, Językowe świadectwa przemian społecznych i kulturowych, red. E. Horyń, E. Młynarczyk, Kraków 2021, s. 131–153.
 55. Jadacka H., Neologizmy jako przedmiot opisu lingwistycznego (na marginesie pracy E. Worbs, A. Markowskiego, A. Megera. Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989, „LingVaria”, 2010/1, s. 39–52.
 56. Jarosz B., O (nie)tożsamości pojęć język specjalistyczny, język specjalny, język fachowy, język profesjonalny, język zawodowy, profesjolekt, technolekt, „Polonica” 2018/38, s. 1–24.
 57. Kasza M., O możliwości wykorzystania automatycznej analizy źródeł w NKJP przy wyborze kwalifikatora dla jednostki słownikowej, „Język Polski” 2014/5, s. 399–416.
 58. Kłosińska K., Skąd się biorą frazeologizmy? Źródła frazeologizmów i mechanizmy frazeotwórcze [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek, Poznań 2016, s. 19–51.
 59. Kompa K., Co to są słowa książkowe? O potrzebie uściślenia kwalifikatorów słownikowych na przykładzie wyrazów opatrzonych kwalifikatorem książk. w „Słowniku języka polskiego” pod redakcją Mieczysława Szymczaka, „Linguistische Treffen in Wrocław”, 2019/15, s. 295–302.
 60. Kopcińska D., Słownik nowych wyrazów języka polskiego, czyli o możliwym kształcie leksykograficznego opisu neologizmów i neosemantyzmów współczesnej polszczyzny [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 3, red. Z. Saloni, Wrocław 1989, 259–276.
 61. Kucharzyk R., Funkcjonowanie słownictwa gwarowego w komunikacji internetowej – problemy metodologiczne, „Gwary Dziś”, 2020/12, s. 257–267.
 62. Kurkiewicz J., Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2007, s. 29–45.
 63. Kuryło E., Kwalifikatory w trzech największych dwudziestowiecznych słownikach języka polskiego [w:] Wokół słownika współczesnego języka polskiego, III: Zakres selekcji i informacji, red. W Lubaś, F. Sowa, Kraków 1993, s. 61–68.
 64. Lubaś W. (red.), Wokół słownika współczesnego języka polskiego, Wrocław 1988.
 65. Lubaś W., Skowronek K. (red.), Słownik polskich leksemów potocznych, t. A‒, Kraków 2001‒.
 66. Maćkowiak K., Współczesna refleksja nad odmianami funkcjonalnymi polszczyzny. Między stylistyką a badaniem dyskursów (dyskursologią), „Poradnik Językowy” 2017/6, s. 24–39.
 67. Majdak M., Inne kwalifikatory w Innym słowniku języka polskiego. Wybrane zagadnienia [w:] Zeszyt 2 Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, red. E. Kołodziejek, Szczecin 2003, s. 7–19.
 68. Majdak M., Kwalifikatory w największych powojennych słownikach języka polskiego, „Prace Filologiczne” 2004/49, s. 283–316.
 69. Majdak M., Stratyfikacja polszczyzny a współczesne słowniki języka polskiego
  [w:] Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, red. G. Szpila, Kraków 2006, s. 255–261.
 70. Markowski A., Miejsce neosemantyzmów w strukturze polisemu (na materiale najnowszych neosemantyzmów języka polskiego), „Przegląd Humanistyczny” 2006/5–6, s. 239–249.
 71. Migdał J., Słownictwo wygasające w leksykografii, „Poradnik Językowy” 2006/4, s. 3–13.
 72. Moeschler J., Aspects de la néologie sémantique, „Langages” 8, 1974/36, s. 6–19.
 73. Niebrzegowska-Bartmińska S., O różnych wariantach definicji leksykograficznej – od taksonomii do kognitywizmu, „Etnolingwistyka” 2018/30, s. 259–284.
 74. Nowakowska B., Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie. Kraków 2005.
 75. Pałka P., Żmigrodzki P., Z zagadnień opisu leksykograficznego przymiotników relacyjnych (na przykładzie przymiotników z sufiksem -owy) [w:] Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008, s. 91–104.
 76. Pastuchowa M., Leksykalizacja wobec tradycji językowej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2011/6, s. 244–253.
 77. Pędzich B., Socjolekty wczoraj i dziś. Wpływ przemian społeczno-kulturowych przełomu XX i XXI w. na rozwój środowiskowych odmian języka [w:] Język (w) transformacji – transformacja w języku, red. nauk. A. Frączek i A. Just, Warszawa 2019, s. 78–88.
 78. Piela A., Od frazeologizmu do derywatu, „LingVaria” 2007/1, s. 41‒48.
 79. Piela A., Kłopotliwe kwalifikatory chronologiczne w słownikach języka polskiego, „Język Polski” 2020/3, s. 58‒72.
 80. Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.), Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa 2012.
 81. Przybylska R., Z problemów słownikowego opisu łączliwości rzeczownika [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2007, s. 69–78.
 82. Przybylska R., Znaczniki semantyczne w Wielkim słowniku języka polskiego [w:] Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008, s. 23–30.
 83. Rittner M., Zasady definiowania słownictwa sportowego w Wielkim słowniku języka polskiego, „Polonica” 2008/29, s. 247–257.
 84. Rudnicka E., Główne problemy związane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej, „Prace Filologiczne” 2003/48, s. 391–415. 
 85. Rudnicka E., Leksykograficzne egzemplum. Sposoby wykorzystania cytatów i kolokacji w polskich słownikach ogólnych [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010, s. 111–126.
 86. Sablayrolles J.F., De la «néologie syntaxique» à la néologie combinatoire, „Langages”, 2011/3 (n° 183), s. 39–50.
 87. Sablayrolles J.F., Comprendre la néologie. Conceptions, analyses, emplois, Limoges 2019.
 88. Sablayrolles J.F., La néologie en français contemporain, Paris 2000.
 89. Sękowska E., Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje), „Eslavistica Complutense”, Warszawa 2012, s. 97–103.
 90. Skubalanka T., Problematyka gramatyczno-stylistyczna neologizmu, „Studia Linguistica Polono-Slovaca” 1990/3, s. 31–37.
 91. Smółkowa T., Zagadnienie synchronii i diachronii w badaniach leksykologicznych [w:] Opisać słowa, red. A. Markowski, Warszawa 1992, s. 167–176.
 92. Smółkowa T., Teoretyczne i metodologiczne aspekty zmian w systemie językowym współczesnej polszczyzny [w:] S. Gajda, Z. Adamiszyn, Przemiany współczesnej polszczyzny. Materiały konferencji naukowej. Opole 20-22.09.93, Opole 1994, s. 9‒15.
 93. Smółkowa T., Słownictwo a rzeczywistość pozajęzykowa – nowe apelatywne nazwy ludzi jako odbicie zjawisk politycznych [w:] Język polski – historia, współczesność, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 1995.
 94. Smółkowa T., Metodologiczne aspekty opisu współczesnych neologizmów i neosemantyzmów polskich [w:] Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, red. H. Popowska-Taborska, Warszawa 1997, s. 257‒267.
 95. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 19851992, Część I, A–O, Kraków 1998.
 96. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 19851992, Część II, P–Ż, Kraków 1999.
 97. Smółkowa T., Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków 2001.
 98. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 19932000, Część I, A–H, Kraków 2004.
 99. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 19932000, Część II, I–O, Kraków 2004.
 100. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 19932000, Część III, P–Ś, Kraków 2005.
 101. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 19932000, Część IV, T–Ż; Suplement do części 1–3, Kraków 2006.
 102. Smółkowa T., Słownik neologizmów, „Język Polski” 2009/4–5, s. 263‒269.
 103. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 20012005, Część I, A–D, Kraków 2010.
 104. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 20012005, Część II, E–J, Kraków 2010.
 105. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 20012005, Część III, K–M, Kraków 2013.
 106. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 20012005, Część IV, N–R, Kraków 2013.
 107. Smółkowa T. (red.), Słowa, słowa… Czy je znasz?, Kraków 2013.
 108. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 20012005, Część V, S–U, Kraków 2014.
 109. Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 20012005, Część VI, V–Ż, Kraków 2015.
 110. Smółkowa T., Uwagi na temat witryny Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, Poradnik Językowy” 2015/ 3, s. 116‒120.
 111. Tekiel D. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972–1981. Część I, A–O, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1988.
 112. Tekiel D. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972–1981. Część II, P–Z, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1989.
 113. Tokarski R., Konotacja jako składnik treści słowa [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988, s. 35–54.
 114. Ulitzka E., Słownikowy podział na części mowy w świetle zadań metaleksykografii [w:] Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008, s. 131‒150.
 115. Walczak B., Kwalifikatory w słownikach języka polskiego, w: Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk– Łódź 1988, s. 413–422.
 116. Walczak B., Co to są „dawne słowa”?, „Studia Językoznawcze” 2011/10, 321–329.
 117. Waszakowa K., Rola kontekstu i sytuacji w rozumieniu neologizmów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1997/53, s. 121–132.
 118. Waszakowa K., Neologizmy tekstowe w świetle ram interpretacyjnych [w:] Tekst. Analizy i interpretacje, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998, s. 21–33.
 119. Waszakowa K., O nowych pracach czeskiej akademii nauk poświęconych neologizmom, „Poradnik Językowy” 2006/5, s. 3–22.
 120. Waszakowa K., Wariantywne postaci neologizmów w świetle adaptacyjnej funkcji słowotwórstwa, „Prace Filologiczne” 2007/53, s. 691–700.
 121. Waszakowa K., Czy jeszcze można, wypada, warto zajmować się neologizmami? (w związku z fotodokumentacyjną metodą badawczą Piotra Wierzchonia) [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010, s. 193–208.
 122. Waszakowa K., Drogi do słownika neologizmów współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 2012/3, s. 5–21.
 123. Wawrzyńczyk J., O pewnym źródle dokumentacyjnym słownictwa polskiego, „Poradnik Językowy” 1990/1, s. 58−60.
 124. Wawrzyńczyk J., Chronologizacja słownictwa nowopolskiego. W poszukiwaniu źródeł dokumentacyjnych neologizmów powojennych, Toruń 1992.
 125. Wawrzyńczyk J., Przegląd rzekomo powojennych neologizmów polskich, „Poradnik Językowy” 1992/3, s. 192–200.
 126. Wawrzyńczyk J., Nad projektem „Polskiego Informatorium Wyrazowego”, Toruń 1993.
 127. Wawrzyńczyk J., Tzw. nowe słownictwo polskie w świetle źródeł prasowych z lat 1918–1939, „Zeszyty Prasoznawcze” 1993/1–2, s. 55–60.
 128. Wawrzyńczyk J., Tak zwane nowe słownictwo polskie w świetle dokumentacji „Polskiego Informatorium Wyrazowego”, Katowice 1994.
 129. Wawrzyńczyk J., Z obserwacji nad słownictwem nowopolskim, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie: Filologia Polska. Językoznawstwo” 1996/3, s. 235–239.
 130. Wawrzyńczyk J., Polskie Informatorium Wyrazowe. Nowa lista źródeł. Wybór dokumentacji hasłowej, Warszawa 1998.
 131. Wawrzyńczyk J., Nowe słownictwo polskie. Fikcje i fakty, Warszawa 1999.
 132. Wawrzyńczyk J., Słownik bibliograficzny języka polskiego, t. 1−10, Warszawa 2000−2013.
 133. Wawrzyńczyk J., Nowe słownictwo polskie w materiałach z prasy lat 1972-1992, Warszawa 2004.
 134. Wawrzyńczyk J., Korpusy językowe. Tekstowe zasoby internetu jako korpus. Wprowadzenie, Warszawa 2006.
 135. Wawrzyńczyk J., Z leksykografii chronologizacyjnej. 1. Przymiotniki polskie. Warszawa 2008.
 136. Wawrzyńczyk J., O niedoskonałości słowników – na przykładzie „mojego Doroszewskiego”, [w:] tenże (red.), Czterdzieści lat minęło. Nad „Słownikiem Doroszewskiego”, Warszawa 2009, s. 9–18.
 137. Wawrzyńczyk J., Wierzchoń P., Podstawowe informacje o Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego, Warszawa 2017.
 138. Wawrzyńczyk J., Wierzchoń P. (red.), Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii, Warszawa 2017.
 139. Węgrzynek K., Szczegółowe zasady i konwencje techniczne notowania informacji składniowej w Wielkim słowniku języka polskiego [w:] Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008, s. 49–60.
 140. Węgrzynek K., Przybylska R., Żmigrodzki P., Opis jednostek nieciągłych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, „Język Polski” 2012/5, s. 353–367.
 141. Wierzchoń P., Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych, Poznań 2008.
 142. Wierzchoń P., Fotodokumentacja 3.0, [w:] Język, Komunikacja, Informacja, red. P. Nowak, P. Nowakowski, 2009/4, s. 63–80.
 143. Wierzchoń P., Torując drogę teorii lingwochronologizacji, „Investigationes Linguisticae”, 2010, vol. XX, s. 105–185.
 144. Wierzchoń P., Graliński F., Z kart historii „parcia na” neologizmy, „Poradnik Językowy” 2016/4, s. 110–129.
 145. Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.
 146. Wilkoń A., Trwanie a zmiana w języku, „LingVaria” 2010/2, s. 69–74.
 147. Wojtak M., Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010.
 148. Wołk M., Polisemia czy pozory polisemii? Między znaczeniem a użyciem wyrażenia, „Język Polski” 2020/1, s. 57–67.
 149. Zabawa M., Kwalifikatory w opisie leksyki komputerowej w słownikach ogólnych, „Prace Filologiczne” 2013/1, s. 393‒402.
 150. Żmigrodzki P., Słownik jako korpus tekstów – korpus tekstów jako słownik. Perspektywy polskiej leksykografii naukowej, Poradnik Językowy 2005/6, s. 3–14.
 151. Żmigrodzki P., Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii,Kraków 2008.
 152. Żmigrodzki P., Najważniejsze zasady opisu semantycznego w Wielkim słowniku języka polskiego, „Linguistica Copernicana” 2009/1, s. 183–197.
 153. Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009.
 154. Żmigrodzki P., O (kon)tekście i jego roli w budowaniu opisu leksykograficznego w jednojęzycznym słowniku ogólnym (na przykładzie Wielkiego słownika języka polskiego PAN) [w:] Język a komunikacja, t. 35: Słowo w kontekście, red. A. Knapik, W. Chłopicki, P. Chruszczewski, Kraków 2013, s. 311–326.
 155. Żmigrodzki P., Wielki słownik języka polskiego PAN – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju po 2018 roku, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2015/71, s. 177–187.
 156. Żmigrodzki P., Z zagadnień opisu terminów wielowyrazowych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn 2015, s. 230–240.
 157. Żmigrodzki P., Przyszłość leksykografii – leksykografia (w) przyszłości [w:] K. Kłosińska, R. Zimny (red.), Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, Warszawa 2017, s. 338–348.
 158. Żmigrodzki P., Bańko M., Batko-Tokarz B., Bobrowski J., Czelakowska A., Grochowski M., Przybylska R., Waniakowa J., Węgrzynek K. (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, Kraków 2018.
 159. Żmigrodzki P., Przybylska R. (red.), Nowe studia leksykograficzne, Kraków 2007.
 160. Żmigrodzki P., Przybylska R. (red.), Nowe studia leksykograficzne, t. 2, Kraków 2008.
 161. Żmigrodzki P., Przybylska R., Kilka uwag w związku z dyskusją nad Wielkim słownikiem języka polskiego, „Język Polski” 2012/5, s. 368–371.
 162. Żurowski S., Wstęp do opisu wielosegmentowych jednostek języka z segmentami niewyrazowymi [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. V. Frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn 2015, s. 241–250.

 KORPUSY TEKSTÓW