W naszej witrynie powstaje słownik neologizmów polskich. Jest to słownik społecznościowy, co znaczy, że każdy użytkownik internetu może go współtworzyć, zgłaszając propozycje haseł na tej stronie. Podpowiedź, jak to zrobić, znajdą Państwo tutaj.

Słownik ten jest kontynuacją przedsięwzięcia leksykograficznego z tej witryny. Hasła opracowujemy według zasad przedstawionych w tej zakładce, a będących wynikiem naszego namysłu naukowego. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, aby poznali Państwo specyfikę naszego słownika.

Każdą zgłoszoną propozycję hasła analizujemy i poddajemy obróbce redakcyjnej, czyli także – jeśli to konieczne – uzupełnieniom i poprawkom. W opracowanym i opublikowanym już haśle widnieje oznaczenie osoby, która je zgłosiła (czyli każdego z Państwa, jeśli przyjmą Państwo nasze zaproszenie do współtworzenia słownika), i osoby, która je opracowała (czyli kogoś z zespołu redakcyjnego).

Może się zdarzyć tak, że zgłoszona propozycja hasła nie spełnia przyjętych przez nas kryteriów leksykograficznych. Wówczas propozycję taką umieszczamy na liście, którą można znaleźć w zakładce Negatywna weryfikacja. Nie ujawniamy tam nazwiska osoby, które zgłosiła propozycję hasła, jedynie nazwisko redaktora, chyba że osoba zgłaszająca propozycję hasła wyrazi odmienną wolę.

Listę opracowanych redakcyjnie i opublikowanych haseł znajdą Państwo w zakładce Przeczytaj hasła. Można je układać alfabetycznie a fronte (od lewej do prawej) i a tergo (od prawej do lewej).

Chcemy, by nasz słownik jak najlepiej służył wszystkim, którzy interesują się językiem polskim – nie tylko zawodowo. Zachęcamy do korzystania z zaawansowanej wyszukiwarki haseł według ich cech oznaczonych tagami (zakładka Szukaj haseł) i prostej wyszukiwarki na stronie głównej.

Zachęcamy również do lektury felietonów poświęconych najnowszej leksyce polskiej.

Zapraszamy!

zespół Obserwatorium Językowego UW

  

 Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami 

 

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną wymienionych w § 2 („Usługi”) w serwisie internetowym umieszczonym pod adresem obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl („Serwis”).

2. Usługodawcą i administratorem Serwisu jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, uw.edu.pl („Usługodawca”).

3. Wewnętrzną jednostką organizacyjną Usługodawcy prowadzącą Serwis jest Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego („OJ UW”), sekcja Centrum Współpracy i Dialogu UW pod adresem: Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa, e-mail: obserwatorium@uw.edu.pl.

4. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej („Użytkownicy”).

5. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na podstawie umów zawartych z Użytkownikami.

 

§ 2. Usługi

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę to:

a) udostępnianie treści w Serwisie, w tym możliwości czytania, przeglądania i przeszukiwania:

 • haseł słownika neologizmów polskich,
 • dokumentów dotyczących podstaw naukowych słownika,
 • felietonów poświęconych najnowszej leksyce polskiej,
 • innych treści związanych z działalnością OJ UW;

b) udostępnienie możliwości zgłaszania propozycji haseł do słownika neologizmów polskich prowadzonego przez OJ UW (zarejestrowanym Użytkownikom),

c) zapewnienie możliwości udostępniania treści Serwisu na kontach użytkowników w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz przez wysyłkę e-mailem – za pomocą odnośnych hiperłączy.

2. W słowniku neologizmów polskich znajdują się hasła opracowane naukowo i redakcyjnie według Zasad opisu haseł.

3. Zgłoszeń propozycji haseł Użytkownicy dokonują wyłącznie za pomocą formularza na stronie Zgłoś hasło. Propozycja hasła obejmuje wyraz hasłowy, definicję, przykłady użycia i inne elementy wskazane w formularzu.

 

§ 3. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Usług w pełny i prawidłowy sposób potrzebne jest:

a) posiadanie urządzenia mającego dostęp do Internetu,

b) posiadanie przeglądarki Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej bądź oprogramowania o podobnych parametrach technicznych.

2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności witryny obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl może być zależne od wersji przeglądarki, jej ustawień oraz akceptacji plików cookies.

 

§ 4. Inne warunki świadczenia Usług

Korzystanie z Usługi wskazanej w § 2 pkt 1 b) wymaga uprzedniej rejestracji Użytkownika oraz akceptacji wszystkich oświadczeń w formularzu na stronie Zgłoś hasło. Użytkownik ma obowiązek podać w trakcie rejestracji swoje prawdziwe dane, w tym imię, nazwisko i adres e-mail.

 

 § 5. Umowa

1. Zawarcie umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem następuje:

a) w przypadku Usług wskazanych w § 2 pkt 1 a) i c) – w chwili rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z tych Usług,

b) w przypadku Usługi wskazanej w § 2 pkt 1 b) – w chwili rejestracji Użytkownika.

2. Zawierając umowę, Użytkownik akceptuje Regulamin.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4. Rozwiązanie umowy następuje:

a) w przypadku Usług wskazanych w § 2 pkt 1 a) i c) – w chwili zaprzestania korzystania przez Użytkownika z tych Usług,

b) w przypadku Usługi wskazanej w § 2 pkt 1 b) – w chwili likwidacji konta Użytkownika w Serwisie.

5. Likwidacji konta Użytkownika w Serwisie dokonuje Usługodawca na wniosek Użytkownika – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Usługodawca ma prawo zlikwidować konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Stron

1. W ramach umowy Usługodawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia Usług.

2. W ramach umowy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, w tym do przestrzegania zakazu przesyłania do Serwisu treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszających prawa osób trzecich.

3. Zgłoszenie propozycji hasła przez Użytkownika nie zobowiązuje Usługodawcy do jego prezentacji w Serwisie ani rozpowszechnienia w inny sposób.

4. Jeżeli zgłoszona propozycja hasła nie spełnia przyjętych przez Usługodawcę kryteriów leksykograficznych, wówczas propozycja taka może zostać umieszczona na liście w zakładce Negatywna weryfikacja.

5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu Serwisu niezależne od niego, w tym wynikłe z przyczyn, za które odpowiadają operatorzy telekomunikacyjni.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przerw w dostępności Usług, w szczególności w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub usprawniających działanie Serwisu,

b) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie Serwisu, po uprzednim opublikowaniu stosownej informacji w Serwisie.

 

§ 7. Własność intelektualna

1. Treści prezentowane w Serwisie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są przedmiotem praw autorskich.

2. Zaleca się cytowanie treści z Serwisu według następującego schematu:

 • w wypadku haseł:

hasło X, zgłoszenie propozycji hasła: [IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA ZGŁOSIŁA PROPOZYCJĘ HASŁA], opracowanie hasła: [IMIĘ I NAZWISKO REDAKTORA] [w:] Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, <link do hasła >, [data dostępu]

albo

hasło X, zgłoszenie propozycji hasła: [IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA ZGŁOSIŁA PROPOZYCJĘ HASŁA], opracowanie hasła: [IMIĘ I NAZWISKO REDAKTORA], aktualizacja hasła: [IMIĘ I NAZWISKO REDAKTORA, KTÓRY AKTUALIZOWAŁ HASŁO] [w:] Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, <link do hasła >, [data dostępu]

 • w wypadku felietonów:

imię i nazwisko autora felietonu, tytuł felietonu [w:] Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, <link do felietonu >, [data dostępu]

 • w wypadku innych treści, niesygnowanych nazwiskiem autora:

tytuł zakładki, na której znajdują się dane treści [w:] Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, <link do hasła >, [data dostępu]

3. W przypadku, gdy zgłaszana propozycja hasła stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgłoszenie wiąże się z udzieleniem Usługodawcy przez Użytkownika licencji i uprawnień określonych w formularzu na stronie Zgłoś hasło.

 

§ 8. Reklamacje

1. Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez Usługodawcę.

2. Wniesienie reklamacji następuje wyłącznie pocztą elektroniczną – na adres obserwatorium@uw.edu.pl.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oraz do powiadomienia o tym Użytkownika pocztą elektroniczną.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkowników po upływie 14 dni od dnia udostępnienia jej treści w Serwisie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2021 r.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. przyjmowanie zgłoszeń nowych haseł do słownika neologizmów polskich.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia nowego hasła do słownika neologizmów polskich tworzonego przez Obserwatorium Językowe UW oraz podtrzymania z Państwem kontaktu w związku ze zgłoszonym hasłem.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1).

Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: obserwatorium@uw.edu.pl. Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być także przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, jakim może być dochodzenie, ustalanie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych (nie dłużej niż 6 lat).

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizacją określonych powyżej celów przetwarzania.

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, na podstawie odrębnej umowy. Odbiorcami Państwa danych mogą być także inne jednostki lub podmioty, jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne w związku z czynnościami kontrolnymi prowadzonymi na podstawie zawartej umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych2.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zgłoszenie nowego hasła do słownika neologizmów polskich.

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

 


Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych
Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.uw.edu.pl. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie UW stosujemy pliki cookies1. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki:

Serwis obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl stosuje następujące pliki cookies:

 • wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających;
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny uw.edu.pl;
 • cookies googleads.g.doubleclik.net – służą do weryfikacji „kliknięć”
  i automatycznego tagowania adresów url;
 • doubleclick.net – służy weryfikacji godziny, daty, miejsca wyświetlenia tekstu, oraz określenie ile razy odwiedziłeś wskazaną witrynę

Więcej o plikach cookies firmy google można przeczytać na stronach:

Serwisy obce, do których może odsyłać serwis uw.edu.pl mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej. Serwis uw.edu.pl nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Uprzejmie prosimy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie uw.edu.pl.

Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Gromadzenie danych

Serwis obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl przechowuje zapytania http kierowane do naszego serwera. Zasoby identyfikowane są przez adresy URL. W plikach logów serwera www przechowywane są następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera z którego przyszło zapytanie,
 • nazwa stacji klienta,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu.

1 https://wszystkoociasteczkach.pl/