Zespół badawczo-redakcyjny Obserwatorium Językowego UW 

fot. archiwum prywatne
prof. ucz. dr hab. Katarzyna Kłosińska – kierownik zespołu

Językoznawca, pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: kultura języka polskiego, semantyka i leksykologia, także lingwistyka kulturowa, język polityki, socjolingwistyka. Od 2004 r. do sierpnia 2020 r. prowadziła audycje językowe Programie III Polskiego Radia, obecnie współpracuje z Radiem 357. Od marca 2019 r. – przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.    

Kontakt: katarzyna.klosinska@uw.edu.pl

fot. archiwum prywatne
dr Agata Hącia – sekretarz naukowy zespołu

Językoznawca, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, stała współpracownica Rady Języka Polskiego, członkini jej zespołów problemowych. Założycielka i prezes Fundacji PRO.PL. Naukowo interesuje się kulturą języka polskiego, a zwłaszcza zagadnieniami semantyczno-leksykalnymi. W badaniach nad językiem chętnie uwzględnia perspektywę psychologiczną. Współprowadzi Poradnię Językową UW. Od wielu lat popularyzuje wiedzę o polszczyźnie m.in. jako autorka i gość audycji w Polskim Radiu. Współpracuje z różnymi środowiskami, pomaga udoskonalać teksty. Lubi pisać książki dla dzieci, zwłaszcza o języku.

Kontakt: agata.hacia@uw.edu.pl

fot. archiwum prywatne
dr Barbara Pędzich

Językoznawca, pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Współprowadzi Poradnię Językową UW. Zainteresowania badawcze: kultura języka polskiego, leksykologia i leksykografia, socjolingwistyka, szczególnie badania nad słownictwem środowiskowych odmian polszczyzny.

Kontakt: b.pedzich@uw.edu.pl

fot. archiwum prywatne
dr Jarosław Łachnik

Doktor językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW. Zainteresowania naukowe: słowotwórstwo, językoznawstwo normatywne i etykieta językowa. Prowadzi zajęcia z kultury języka polskiego, wykłady ze stylistyki, a także warsztaty redaktorskie. Twórca autorskich kursów w ramach Uniwersytetu Otwartego UW. Współpracuje z wieloma instytucjami, które dbają o komunikację, a także o językowy kształt tworzonych dokumentów oraz innych tekstów. 

Kontaktj.lachnik@uw.edu.pl

Współpracownicy

fot. Paulina Banasiak
mgr Dagmara Banasiak

Doktorantka i asystentka w Instytucie Języka Polskiego UW. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat analizy składniowo-semantycznej czasownika śmiać się i jego derywatów metonimicznych. Zainteresowania naukowe: gramatyka języka polskiego (szczególnie składnia), semantyka, metodologie badań językoznawczych koraz komizm w teorii i praktyce. 

Kontakt: dagmara.m.banasiak@uw.edu.pl

fot. Agnieszka Łozińska
mgr Kaja Kiełpińska

Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat języka life coachingu, w której porusza m.in. temat wpływu języka biznesu na sposób mówienia o człowieku. Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, współczesne zjawiska językowe, język polityki.

Kontakt: kaja.kielpinska@student.uw.edu.pl

Byli współpracownicy

fot. Sylwia Rudolf
mgr Mateusz Adamczyk

Były doktorant w Instytucie Języka Polskiego UW. Członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Popularyzator wiedzy o polszczyźnie – prowadzi m.in. Poniedziałkową Poradnię Językową na Instagramie. Naukowo interesuje się kulturą języka polskiego, semantyką i leksykologią.

Kontaktms.adamczyk@uw.edu.pl