Hasło
koronapokolenie
Definicja
Koronapokolenie to inaczej pokolenie lockdownu.
Przykłady użycia
To młodzi w największym stopniu zostali uderzeni przez ten kryzys. Możemy mieć do czynienia z „koronapokoleniem” (Źródło)

Oznacza to, że młodzi z koronapokolenia będą musieli wchodzić lub odnaleźć się na początkowym stadium kariery zawodowej w bardzo trudnych warunkach, co może rzutować na ich szanse na rynku pracy w długofalowej perspektywie. (Źródło)

Celem raportu jest próba oszacowania kosztów, jakie COVID-19 wygenerował w 2020 roku pośród młodych ludzi oraz prognoza krótko- i długoterminowych wydatków. Przeszła i obecna sytuacja „koronapokolenia” została zmierzona w trzech wymiarach: edukacji, zdrowia psychicznego oraz rynku pracy. (Źródło)

Pandemia nasiliła podział na polskim rynku pracy, w ramach którego oferowane jest zatrudnienie na całkowicie różnych warunkach. Problem dotyczy zwłaszcza młodych. W efekcie koronakryzys może wychować „koronapokolenie”, które będzie odczuwało skutki obecnej sytuacji na rynku pracy przez całą karierę zawodową. (Źródło)

Wyrośnie "koronapokolenie"? Maleją szanse na umowę o pracę w przyszłości (Źródło)
Informacja o rodzimości/obcości jednostki
Wyraz ten można interpretować dwojako: jako kalkę z języka angielskiego lub jako słowo utworzone na gruncie polszczyzny.
Informacja słowotwórcza
Leksem koronapokolenie jest derywatem złożonym, jeśli interpretujemy go jako jednostkę powstałą na gruncie języka polskiego.
Informacja o pochodzeniu jednostki
Jeśli uznamy ten leksem za kalkę, to jego źródłem jest angielskie wyrażenie corona generation.
Informacje pozajęzykowe
Określenie to powstało w związku z pandemią COVID-19, zwaną pandemią koronawirusa.
Odsyłacze
por. koronials
Hasło zgłoszone
9 stycznia 2022
Hasło opublikowane
9 stycznia 2022
Zgłoszenie hasła
Barbara Pędzich
Opracowanie hasła
Barbara Pędzich
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google