Hasło
chaotyzacja
Definicja
Chaotyzacją czegoś nazywa się uczynienie tego chaotycznym.
Przykłady użycia
Dopiero po tym czasie stanie się jasne, dokąd zmierzać będzie okręt Ukraina pod dowództwem Wołodymyra Zełenskiego. Największym zagrożeniem jego prezydentury będzie stopniowa chaotyzacja polityki zagranicznej i zewnętrznej, co może przekreślić nie tylko szanse na realne postępy Kijowa w drodze do Brukseli, ale może też sprzyjać kreacji przesłanek do zachwiania stabilności w kraju. (Źródło)

Zjawiskom tym towarzyszy chaotyzacja przestrzeni rozumiana jako proces pogarszania się ładu przestrzennego pod względem estetycznym i funkcjonalnym, charakteryzująca się zakłóceniami krajobrazu, brakiem przestrzeni publicznych, monofunkcyjnością obszarów, konfliktami przestrzennymi czy wspomnianym niedorozwojem usług. (Źródło)

To są dwie chore skrajności, z jednej strony za dużo stabilności, czyli stagnacja, a z drugiej chaotyzacja. (Źródło)

Realistycznym celem Kremla jest zaś chaotyzacja życia politycznego, ekonomicznego i społecznego nad Dnieprem, co ma skutkować brakiem jasnego kursu prozachodniego Kijowa. (Źródło)

Czy pamiętacie państwo dyskusję nad budżetem, która odbyła się zaledwie kilka tygodni temu? To jest pełna chaotyzacja kraju. Byłaby to rzeczywiście wtedy katastrofa społeczna i gospodarcza, a także destabilizacja państwa. (Źródło)
Informacja o przyczynie umieszczenia jednostki w słowniku
Wyraz chaotyzacja funkcjonuje od dawna jako termin (lub quasi-termin) specjalistyczny, używany w socjologii (chaotyzacja procesów społecznych) czy urbanistyce (chaotyzacja przestrzeni).  W ostatnich latach zaobserwowano pojawianie się tego słowa w tekstach tworzonych przez niespecjalistów i dla niespecjalistów przeznaczonych.
Hasło zgłoszone
3 czerwca 2021
Hasło opublikowane
24 czerwca 2021
Zgłoszenie hasła
Katarzyna Kłosińska
Opracowanie hasła
Katarzyna Kłosińska
Informacja graficzna w Google
Informacja frekwencyjna w google